Haberler

Yeni Slaytlarımız Eklendi -*-OwTurkey-*- Sitemizdeki bazı sorunlardan dolayı özür dileriz -*-OwTurkey-*- İller bölümümüz yakında hizmete girecek.

Tarih2

11`nci yüzyıl

 
 • 1016: Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması.
 • 1026-1090: Bizansa karşı Peçenek saldırıları.
 • 1040: Selçukluların Gaznelileri yenmesi
 • 1059: İsfahan'ın Selçuklular tarafından alınışı
 • 1071: Malazgirt savaşı: Selçukluların Bizanslıları yenmesi.
 • 1071-1076: Türklerin Antakya, Şam ve Kudüs'e gelişi
 • 1081: Anadolu Selçuklu Devleti'nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu
 • 1090-1091: Peçeneklerin ve Çaka Beyin İstanbulu kuşatması.
 • 1091: Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı.
 • 1096: Haçlıların Anadoluya girişi
 • 1099: Kudüs'ün haçlılar tarafından alınışı

12`nci yüzyıl

 
 • 1122: Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi
 • 1130-1135: Moğol Hitayların Tunguz Curcenler (Jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları, ve Hitayların Orta Asya'da Kara Hıtay'ı kurmaları.
 • 1150: Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları.
 • 1157: Büyük Selçukluların sonu
 • 1176: Miryakefalon Savaşı: Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları.
 • 1187: Gazneliler İmparatorluğunun sonu.

13`ncü yüzyıl

 
Moğol İmparatorluğu'nun yayılmasından önce son durum
 
 • 1200-1220: Harezm İmparatorluğunun altın çağı.
 • 1206: Cengiz Han'in Büyük Han ilan edilişi
 • 1206-1209: Delhi Sultanlığının kuruluşu
 • 1211: Karahıtay Kağanlığının Moğollar tarafından ortadan kaldırılması
 • 1223: Doğu Avrupa'ya Moğol akınları
 • 1230-1231: Otrar Faciası: Moğollar gönderdikleri elçileri kılıçtan geçiren Harezmlere katliam yapıp İranı ele geçiriyorlar.
 • 1230: Yassı Çemen Savaşı: Harezmşahlar / Anadolu Selçuklu - Eyyubi ittifakı arasında savaş.
 • 1241-1242: Moğolların Polonya, Macaristan, Avusturya ve Adriyatik'e gelişi
 • 1243: Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçukları ve Moğol İmparatorluğu arasında savaş.
 • 1250: Memlûk Devleti Kahire'de iktidarı ele geçiriyor
 • 1255-1260: Moğollar Viyana, Yun-nan, Tonkin, Suriye ve Rusya'da
 • 1290-1320: Delhi Halaci Hanedanlığı
 • 1299: Osmanlı İmparatorluğunun doğuşu

14`ncü yüzyıl

 • 1320-1424: Delhi'de Tuğluk Hanedanlığı
 • 1346: Osmanlıların Avrupaya geçişi
 • 1361: Edirne'nin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1370: Timur'un iktidarı ele alması
 • 1382: Toktamış'ın Altın Ordu'nun başına geçmesi ve Moskovayı ateşe vermesi
 • 1389: Kosova: Osmanlıların Balkanlar'da egemenlik sağlaması
 • 1389-1403: I. Bayazit hükümdarlığı
 • 1398: Timur'un Hindistan seferi

15`nci yüzyıl

 
 
 • 1402: Ankara Savaşı: Timur ile Beyazıd arasında
 • 1405: Timur'un ölümü
 • 1405-1447: Şahruh'un Herat'a gelişi
 • 1406: Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı
 • 1412-1460: Ebu'l Hayr'ın Özbek gücünü kuruşu.
 • 1414-1517: İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri.
 • 1430: Kırım Hanlığı'nın kuruluşu
 • 1445: Kazan Hanlığı'nın kuruluşu
 • 1447-1449: Uluğ Bey
 • 1453: Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alışı
 • 1453-1504: Akkoyunlu devleti'nin altın çağı.
 • 1462-1505: Astrahan Hanlığı'nın kuruluşu
 • 1473: Hüseyin Baykara: Timur Rönesansı

Yeni Çağ

16`ncı yüzyıl

 
 • 1500: Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir'de Özbekler
 • 1502: Altın Ordu Devleti'nin sonu
 • 1502: İsmail'in İran'da Safevi Hanedanlığını kurması
 • 1510: Muhammed Şeybani'nin İsmail tarafından mağlup edilmesi
 • 1512-1520: I. Selim
 • 1516: Osmanlıların Cezayir'e ayak basması
 • 1516-1517: Suriye ve Mısır'ın Osmanlılar tarafından fethi
 • 1520-1566: "Muhteşem Süleyman" (Kanuni) dönemi
 • 1525: Babür Şah Hindistan'da
 • 1534: Osmanlıların Tunus'a girişi
 • 1551: Osmanlıların Trablusgarp'a gelişi
 • 1552: Kazan'ın Ruslar tarafından alınışı
 • 1555: Astrahan'ın Ruslar tarafından alınışı
 • 1557: Nogay Hanlığı'nın Ruslar tarafından ilhakı
 • 1556-1605: Ekber Hindistan İmparatoru
 • 1571: İnebahtı Savaşı: Osmanlılar ile birleşmiş hıristiyan Orduları arasında dünya tarihinin en büyük deniz savaşı.
 • 1571: Kırım Hanı'nın Moskovayı yakması.
 • 1572: Kasım Hanlığı'nın Ruslar tarafından yıkılması
 • 1584: Sibiryalıların Kozakları mağlup etmesi
 • 1595: Rusların Baraba Türklerini katledip yok etmesi

17`nci yüzyıl

 
1600: Sibir Hanlığının mağlup edilmesi. 
1606: Osmanlı İmparatorluğunun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zirvatorok barışı. 
1615-1650: Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi. 
1628-1658: Hindistan imparatoru Şah Cihan. 
1630: Rusların Yakut topraklarına girişi 
1658-1707: Hindistan imparatoru Evrengzeb. 
1683: Viyana'nın Osmanlılar tarafından kuşatılması. 
1699: Karlofça Antlaşması. Osmanlıların gerilemeye başlaması.

18`nci yüzyıl

 
 • 1705: Tunus'un bağımsızlığını kazanması
 • 1713: Kazaklar üzerinde Rus himayesi
 • 1717-1730: Osmanlıların Lâle Devri
 • 1736-1747: Nadir Şah akını
 • 1742-1775: Rusya'da Pugaçev savaşı (Tatar ayaklanması)
 • 1757: Sincan'ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı.
 • 1782: Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı.
 • 1783: Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı.
 • 1794: İran'da Kacar hanedanlığının bir Türk tarafından kuruluşu.
 • 1798-1799: Napoleon Bonaparte'ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi.

19`ncu yüzyıl

 
 • 1822-1844: Kazak hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.
 • 1828: Azerbaycan Hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.
 • 1830: Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması.
 • 1830: Fransızların Cezayir'e gelişi
 • 1832: Mısır valisi Mehmet Ali'nin Anadolu'ya gelişi
 • 1839: Tanzimat dönemi
 • 1858: Babür İmparatorluğunun sonu.
 • 1863: Kazak topraklarında Türkistan Rus Generalliği'nin kurulması.
 • 1866: Buhara'nın Rus vasalı olması
 • 1873: Hive'nin Ruslar tarafından ilhakı
 • 1876: Hokand Hanlığı'ın Ruslar tarafından ilhakı
 • 1876: İlk Türk anayasası
 • 1878: Ayastefanos Antlaşması: Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlıklarını kazanması.
 • 1882: Mısır'ın İngiltere tarafından işgali

 

20`nci yüzyıl

1905: Cedidcilik hareketlerinin başlaması. 
1910-1920: Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükümeti 
1911-1912: Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgali 
1912: Balkan savaşları 
1915-1916: Çanakkale Savaşı 
1915-1918: Ermenilerin ve Türklerin karşılıklı katliamları 
1917: Türkistan'ın özerkliğini ilan etmesi 
1918: Mondros Mütarekesi. 
1919-1922: Kurtuluş Savaşı (Türkiye) 
1919-1928: Sovyetlere karşı Basmacı mücadelesi 
1921-1944: Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 
1922: Türklerin Yunanistana karşı zaferi. 
1923: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi 
1932-1934: Çin'de Uygurların Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti 
1938: Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı. 
1944: Rus ordusunun yardımı ile kısa ömürlü bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilmesi. 
1955: Sincan Uygur Özerk Bölgesi: Sincan'ın (Doğu Türkistan'ın) özerk bölge ilan edilmesi 
1971: Avrupalıların Orta Asya'dan çekilmeye başlaması 
1974: Türkiye'nin Kıbrıs çıkartması 
1983: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesi. 
1988: Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması 
1990: Sovyetlerin Bakü baskını 
1991: SSCB'nin dağılması. BDT'nin ortaya çıkması. 
1992: BDT Türk Cumhuriyetlerinin BM'ye kabülü:
Kazakistan Cumhuriyeti Özbekistan Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti Türkmenistan Cumhuriyeti Kırgızistan Cumhuriyeti 
1992: 30 Ekim 1992'de Ankara'da ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nin yapılması. 
1993: Azerbaycan'ın bir kısmının Ermeniler tarafından işgali. 
1993: 1993 yılında, Türk Dili Konuşan Ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi'nin Almatı'da kurulması. 
1993: Kültürel, ekonomik ve siyasi nitelikte bir forum olan ve tüm Türk devlet ve toplulukları ile akraba toplulukların katıldığı ilk Türk Kurultayı'nın yapılması.

21`nci yüzyılda

 
 • 2005: Kırgızistan'da Lale devrimi.
 • 2005: Kazak lider Nursultan Nazarbayev'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya'da ortak pazar kurulması teklifi.
 • 2005: Özbekistan'da Andican olayları
 • 2006: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.
 • 2007: Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.
 • 2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=